นโยบายความเป็นส่วนตัว

เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Ladymonsters (ต่อไปจะเรียกว่าเว็บไซต์ของเรา) และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ของเราปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงบรรทัดฐานอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด และพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา

1. คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเรา หมายถึง “ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เช่น ชื่อ, หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address), อีเมล เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่บุคคลที่สามสามารถระบุถึงบุคคลที่เข้าข่ายได้" (รวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุได้จากการนำไปประกอบกับข้อมูลอื่น แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถระบุตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ก็ตาม)

2. การได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ของเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาอย่างถูกต้องโดยผ่านวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ในลักษณะที่ผู้ใช้งานเป็นผู้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการลงทะเบียนสมาชิกลงในเว็บไซต์ของ เราด้วยตนเอง

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ของเราจะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ด้านล่าง และจะไม่ใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์เหล่านี้

  • เพื่อลงทะเบียนสมาชิกในเว็บไซต์ของเรา
  • เพื่อจัดทำรายงานโดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบสถานการณ์การใช้งานหรือสิ่งแวดล้อมการใช้งาน และพัฒนาบริการในเว็บไซต์ของเรา
  • เพื่อความสมบูรณ์ของบทความในเว็บไซต์ของเรา
  • เพื่อรับมือกับความขัดแย้งและคดีความ
  • เมื่อผู้ใช้งานสร้างบัญชีในเว็บไซต์ของเราแล้ว จะถือว่าผู้ใช้งานยินยอมในข้อที่ว่าด้วยการได้รับและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว เว็บไซต์ของเราจะไม่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่กรณีที่เข้าข่ายเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • กรณีที่ผู้ใช้งานมีการยินยอมล่วงหน้าที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของผู้ใช้งาน
  • กรณีที่เราพิจารณาว่าจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อคุ้มครองเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากมีการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งาน ข้อห้าม กติกา และมารยาทในเว็บไซต์
  • กรณีที่ได้รับการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย
  • กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ

5. การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้งาน

เว็บไซต์ของเราจะให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรวดเร็วกรณีที่มีการร้องขอจากตัวผู้ใช้งานเอง และจะไม่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นตัวผู้ใช้งานเอง หากภายในเว็บไซต์ของเรามีการเขียนข้อความที่ทำให้ผู้ใช้งานได้รับความเสียหาย เราจะดำเนินการลบอย่างรวดเร็ว (เฉพาะกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้งานได้รับความเสียหายจริง)

6. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ของเราสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า และผู้ใช้งานจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ท้ายประกาศ

7. คำถามและข้อเสนอแนะ

หากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อได้ที่ ติดต่อเรา

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2558